ALGEMENE VOORWAARDEN

ALLES OVER
DE SAMENWERKING

Laatst aangepast op dinsdag 24 mei 2022

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. Residenza: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ambachtweg 10, 2841LZ te Moordrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30240872. 
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Residenza een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 4. Partijen: Residenza en de Wederpartij gezamenlijk. 
 5. Overeenkomst: iedere tussen Residenza en Wederpartij tot stand gekomen Overeenkomst in het kader waarvan Residenza zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten, eventueel in combinatie met het verrichten van Werkzaamheden. 
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Residenza aan de Wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door Residenza worden gemonteerd. Onder ‘Producten’ kunnen uiteenlopende soorten raam, wand en vloerdecoraties begrepen zijn, zoals (rol)gordijnen, jaloezieën, plissés en duettés, vloeren, kleden en behang.
 7. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door Residenza uit te voeren montagewerkzaamheden met betrekking tot de te leveren Producten. 
 8. Schriftelijk: communicatieopschrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
 1. Residenza: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ambachtweg 10, 2841LZ te Moordrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30240872. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Residenza en iedere Overeenkomst. 
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop-, leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Wederpartij ondertekende bestelbon van Residenza. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Elk aanbod van Residenza is vrijblijvend. Residenza kan op basis van slechts zijn aanbod niet worden gehouden een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan. 
 2. Kennelijke fouten en vergissingen van Residenza, binden Residenza niet. 
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid1, tot stand op het moment dat het aanbod van Residenza, op de eventueel door Residenza aangewezen wijze, zoals door ondertekening van een offerte, is aanvaard. 

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING
Zogenoemde overeenkomsten buiten de verkoopruimte worden uitsluitend gesloten in geval van de levering van volgens specificaties van de Consument te vervaardigen Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument. Om die reden is het recht van ontbinding (herroepingsrecht) uitgesloten. 

ARTIKEL 5. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De Overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Residenza is nimmer verplicht prestaties te leveren die zich buiten de inhoud en omvang van de Overeenkomst begeven, onverminderd de mogelijkheid voor Partijen om tegen meerprijs aanvullende afspraken te maken.
 2. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Residenza bekend waren op het moment dat Residenza deze prijzen aan de Wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Residenza redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Residenza redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Residenza gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Residenza alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege. 
 3. Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal Residenza daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Residenza de onjuistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Residenza zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. 
 5. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering en/of uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van levering en/of uitvoering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Residenza gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven. 
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Residenza een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN 

De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Residenza, steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Residenza voorgeschreven wijze, aan Residenza verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij Residenza steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. 

ARTIKEL 7. | INMETEN 

 1. Inmeten op locatie geschiedt kosteloos, mits vervolgens een Overeenkomst tot stand komt. Residenza kan evenwel slechts kosten voor het inmeten in rekening brengen indien zulks voorafgaand uitdrukkelijk aan de Wederpartij is medegedeeld. 
 2. Residenza is met betrekking tot de montage van Producten door Residenza uitsluitend aansprakelijk voor de maatvoering indien deze door Residenza is opgenomen. Bij inmeten door de Wederpartij of in haar opdracht door een derde, is Residenza nimmer aansprakelijk voor onjuistheden in de maatvoering. Tussentijdse wijzigingen in de maatvoering zijn voor risico van de Wederpartij. De ten tijde van het inmeten aanwezige en bij Residenza bekende omstandigheden zijn bepalend voor de maatvoering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Indien de maatvoering onjuist blijkt als gevolg van een niet aan Residenza toerekenbare omstandigheid, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Wederpartij. 

ARTIKEL 8. | TOLERANTIES 

In het aanbod, op de website van Residenza of anderszins door Residenza vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren Producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Zo kan de kleur van verschillende delen van te leveren raamdecoratiemateriaal in geringe mate van elkaar afwijken door gebruik van productierollen. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. 

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN 

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Residenza zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Residenza mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden, zoals zijn toeleveranciers. Het verzuim van Residenza treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Residenza Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Residenza na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 
 2. Indien Residenza voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Residenza gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 
 3. Verzuim van Residenza zoals bedoeld in lid 1, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. 

ARTIKEL 10. | LEVERING VAN PRODUCTEN 

 1. De levering van de Producten vindt, al dan niet in combinatie met de montage daarvan, plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij in het kader van losse verkoop van Producten uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. de Werkzaamheden door Residenza zijn opgeleverd.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen. 

ARTIKEL 11. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 

 1. De Wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor: 
  • een vrij toegankelijke en werkklare werkplek; 
  • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van deOvereenkomst te monteren Producten; 
  • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst in redelijkheid door de door Residenza te werk gestelde personen gewenste zaken en voorzieningen; 
  • het verkrijgen van toegang door de door Residenza te werk gestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Werkzaamheden; 
  • het treffen en handhaven van alle veiligheids-en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Wederpartij kan worden gevergd. 
 2. Indien de Werkzaamheden als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid niet op de overeen gekomen dagen binnen het overeengekomen tijdsbestek kunnen worden verricht, komen, onverminderd het bepaalde in artikel 15, alle daaruit voor Residenza voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Wederpartij. 

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN 

 1. Op het moment dat door de door Residenza te werk gestelde personen aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor de Wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk en de Producten vrij zijn van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van de Werkzaamheden. 
 2. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van de Producten niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg. 
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van het werk redelijkerwijs voor de Wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Residenza te worden gemeld. 
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Residenza te worden ingediend. 
 5. Voor zover de Overeenkomst slechts voorziet in de verkoop en levering van Producten, dient de Wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Residenza. 
 6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Residenza te zijn ingediend. 
 7. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden  van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat het geen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Residenza is geklaagd.
 8. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de Wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Wederpartij ondertekend opleveringsformulier, vloeit er voor Residenza uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort. 
 9. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Residenza bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat. 

ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT 

 1. Ten aanzien van Producten geldt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, dat de garantie beperkt is tot de eventuele fabrieksgarantie op mechanische onderdelen, welke garantie de toeleverancier van Residenza met de Producten meelevert. 
 2. Een door Residenza, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Residenza kunnen doen gelden (conformiteit). 
 3. Gebruikssporen en verkleuringen ten gevolge van inwerking van licht valt niet onder garantie. Voorts is geen garantie van toepassing ten aanzien van verkleuring van stoffen of hout, evenmin als op ondergeschikte afwijkingen van stoffen, hout of andere materialen. 
 4. Eventuele garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en bij normaal gebruik. 
 5. Onverminderd de eventuele fabrieksgarantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder ook begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Residenza dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, afwerking, montage door of vanwege de Wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Residenza, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties of herstellingen welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Residenza zijn uitgevoerd. 
 6. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 7. Herstel dan wel vervanging in het kader van garantie geldt voor Residenza als volledige schadeloosstelling. 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT 

 1. Residenza is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien en voor zo lang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van Residenza, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Residenza of derden. 
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen Residenza opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Residenza niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 3. Voor zover Residenza ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Residenza gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 
 4. Indien sprake is van overmacht zal Residenza dit zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij mededelen. 

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Residenza is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Residenza ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Als de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Residenza in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde,in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Residenza gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld. 
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Residenza op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Residenza ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Residenza de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Residenza op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 16. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN 

 1. Alle door Residenza vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen inclusief btw vermeldt. 
 2. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Residenza gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Residenza een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. 
 3. Residenza is niet eerder gehouden (verder)uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Residenza is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 is Residenza in geval van betalingsverzuim van de Wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Residenza aangegeven wijze en binnen de door Residenza vermelde termijn. Residenza hanteert in geval van overboeking een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling. 
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op uitstel van betaling of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat. 
 6. Residenza is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige)surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar direct of indirect voor de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de Wederpartij waaraan de Werkzaamheden worden verricht, tenzij Residenza deze gebreken kende, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele zaken die door Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Residenza kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens Residenza geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie. 
 2. Residenza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winsten schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Residenza is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Residenza in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Residenza aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Residenza toegerekend kunnen worden; 
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 3. Mocht Residenza aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Residenza te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Residenza hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Residenza ter zake vervalt. 
 4. De aansprakelijkheid van Residenza is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Residenza betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Residenza beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Residenza betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Residenza nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Residenza afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Residenza dat krachtens die verzekering toepassing vindt. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Residenza. 

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle door Residenza aan de Wederpartij verkochte Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.